Přidat do čtečky RSS

 

Ubuntu

Jak se žije s přátelskou veverkou

MiniDLNA

Instalace

sudo apt-get install minidlna

Konfigurace

sudo gedit /etc/minidlna.conf

Nastavit media_dir, friendly_name, inotify.

sudo gedit /etc/default/minidlna

Nastavit USER="root"

Start, stop, rescan

sudo service minidlna start
sudo service minidlna stop
sudo service minidlna restart
sudo service minidlna status
sudo service minidlna force-reload (rescan databáze)

Je nutné správně nastavit cesty k adresářům - symlinky nejsou podporované.
Zkontrolovat oprávnění k adresářům, chmod -R 755.

https://help.ubuntu.com/community/MiniDLNA
https://wjwoodrow.wordpress.com/2014/07/23/running-minidlna-on-ubuntu/

Vydáno 23. září 2014, 20:04 v kategorii | Komentář


Firefox a více profilů

Pro vytvoření zástupce spouštějícího Firefox s konkrétním profilem vytvoříme soubor v ~/.local/share/applications/firefox-profile-nazev.desktop.

[Desktop Entry]
Type=Application
Version=1.0
Hidden=false
Terminal=false
Icon=~/path/to/custom.ico
Name=Firefox Web Browser
Exec=firefox -P nazev-profilu
Categories=GNOME;GTK;Network;WebBrowser;
Actions=NewWindow;NewPrivateWindow;
 
[Desktop Action NewWindow]
Name=Open a New Window
Exec=firefox -P nazev-profilu -new-window
OnlyShowIn=Unity;

[Desktop Action NewPrivateWindow]
Name=Open a New Private Window
Exec=firefox -P nazev-profilu -private-window
OnlyShowIn=Unity;

Pokud řešíte problém, že se externí odkazy neotevírají v daném profilu, zkontrolujte, že ve spouštěním příkazu nemáte parametr -no-remote (man: Do not accept or send remote commands). Případně naopak tímto parametrem omezte, aby byl daný profil inertní vstupům zvenčí.

Vydáno 23. září 2014, 19:40 v kategorii | Komentář


Jak doinstalovat "Print Preview" pro Chromium

Launch Chromium, then navigate to https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/

Click on the blue "Download" button. Depending on your architecture, select either "32-bit .deb" or "64-bit .deb". Move the .deb file to a build directory (things will get messy after you unpack it). After closing Chromium, run the following commands:

$ cd google-chrome
$ ar vx *.deb
$ tar --lzma -xvf *.lzma

Look for a directory called "opt":

$ ls
$ cd opt/google/chrome

Copy all the *.so files into Chromium's directory in /lib:

$ ls
$ sudo cp -vr *.so /usr/lib/chromium-browser

Update the file /etc/chromium-browser/default and adding it to the variable CHROMIUM_FLAGS, such that:

CHROMIUM_FLAGS=""

becomes:

CHROMIUM_FLAGS="--enable-print-preview"

Verification
Launch Chromium. In the URL, type about:plugins. You should now see the Chrome PDF Viewer plugin (along with the others you copied over). Also, try printing a web page; you should be able to see a print preview of that page.

Zdroj
http://vm89.blogspot.com/2013/06/print-preview-and-view-pdf-files-in.html 

Vydáno 28. květen 2014, 23:14 v kategorii | Komentář


Porovnávání souborů ve Filezille

Často se stane, že potřebujete synchronizovat soubory z FTP, které tam nahrál někdo windowsovým editorem typu Dreamweaver, který přepíše konce řádků na windowsové namísto toho, aby zachoval ty původní. Soubory se pak i po zkopírování na Linux tváří jako rozdílné. Tomuto lze předejít drobným nastavením Filezilly:

Edit -> Settings -> Transfers -> File Types -> Default transfer type: Binary.

Zdroj:
Filezilla directory comparison always shows different file sizes

Vydáno 10. duben 2014, 13:46 v kategorii | Komentář


Instalace LAMP (Apache 2 + MySQL 5 + PHP)

Stručný návod pro instalaci LAMP v Ubuntu a základní konfiguraci pro snadnou práci.

sudo su
apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php mysql-server mysql-client
service apache2 restart

Otestujeme, jestli Apache běží, otevřením http://localhost v prohlížeči. Pokračujeme instalací rozšíření (zde je důležité zejména rozšíření pro MySQL).

apt-get install php-mysql php-curl php-gd php-intl php-pear php-imagick
php-imap php-tidy php-xmlrpc php-xml
service apache2 restart

Pro správnou instalaci modulu mcrypt je nutné spustit [http://askubuntu.com/a/396338]

php5enmod mcrypt

Můžeme nainstalovat také phpMyAdmin

apt-get install phpmyadmin

A otestujeme http://localhost/phpmyadmin.


Instalace rozšíření APC

sudo apt-get install php-pear php5-dev make libpcre3-dev
sudo pecl install apc

Je možné, že instalace nedoběhne do konce a skončí chybou. Rozšíření APC přesto funguje.

sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini

Na konec php.ini přidáme následující řádky.

[APC]
extension = apc.so
apc.shm_size = 64

Restartujeme Apache.

service apache2 restart

Funkčnost APC můžeme ověřit přes funkci phpinfo() nebo monitorem APC:

cp /usr/share/php/apc.php /var/www

Vyzkoušíme http://localhost/apc.php.


Zpřístupnění složky /var/www pro ostatní uživatele

sudo adduser <username> www-data
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
sudo chmod -R g+rw /var/www

Uživatele bude třeba znovu přihlásit, aby se změna skupiny projevila.


Zdroje:
Installing Apache2 With PHP5 And MySQL Support On Ubuntu 12.04 LTS (LAMP)
How to Install Alternative PHP Cache (APC)
Install and enable Alternative PHP Cache (APC) on Ubuntu 12.04 LTS
Whats the simplest way to edit and add files to “/var/www”?

Vydáno 5. listopad 2013, 19:32 v kategorii , | Komentář


← Starší