Přidat do čtečky RSS

 

Ubuntu

Jak se žije s přátelskou veverkou

Instalace LAMP (Apache 2 + MySQL 5 + PHP)

Stručný návod pro instalaci LAMP v Ubuntu a základní konfiguraci pro snadnou práci.

sudo su
apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php mysql-server mysql-client
service apache2 restart

Otestujeme, jestli Apache běží, otevřením http://localhost v prohlížeči. Pokračujeme instalací rozšíření (zde je důležité zejména rozšíření pro MySQL).

apt-get install php-mysql php-curl php-gd php-intl php-pear php-imagick
php-imap php-tidy php-xmlrpc php-xml
service apache2 restart

Pro správnou instalaci modulu mcrypt je nutné spustit [http://askubuntu.com/a/396338]

php5enmod mcrypt

Můžeme nainstalovat také phpMyAdmin

apt-get install phpmyadmin

A otestujeme http://localhost/phpmyadmin.


Instalace rozšíření APC

sudo apt-get install php-pear php5-dev make libpcre3-dev
sudo pecl install apc

Je možné, že instalace nedoběhne do konce a skončí chybou. Rozšíření APC přesto funguje.

sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini

Na konec php.ini přidáme následující řádky.

[APC]
extension = apc.so
apc.shm_size = 64

Restartujeme Apache.

service apache2 restart

Funkčnost APC můžeme ověřit přes funkci phpinfo() nebo monitorem APC:

cp /usr/share/php/apc.php /var/www

Vyzkoušíme http://localhost/apc.php.


Zpřístupnění složky /var/www pro ostatní uživatele

sudo adduser <username> www-data
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
sudo chmod -R g+rw /var/www

Uživatele bude třeba znovu přihlásit, aby se změna skupiny projevila.


Zdroje:
Installing Apache2 With PHP5 And MySQL Support On Ubuntu 12.04 LTS (LAMP)
How to Install Alternative PHP Cache (APC)
Install and enable Alternative PHP Cache (APC) on Ubuntu 12.04 LTS
Whats the simplest way to edit and add files to “/var/www”?


Komentáře

Napište komentář


Hidden


Příkazy Textile