Přidat do čtečky RSS

 

Ubuntu

Jak se žije s přátelskou veverkou

MiniDLNA

Instalace

sudo apt-get install minidlna

Konfigurace

sudo gedit /etc/minidlna.conf

Nastavit media_dir, friendly_name, inotify.

sudo gedit /etc/default/minidlna

Nastavit USER="root"

Start, stop, rescan

sudo service minidlna start
sudo service minidlna stop
sudo service minidlna restart
sudo service minidlna status
sudo service minidlna force-reload (rescan databáze)

Je nutné správně nastavit cesty k adresářům - symlinky nejsou podporované.
Zkontrolovat oprávnění k adresářům, chmod -R 755.

https://help.ubuntu.com/community/MiniDLNA
https://wjwoodrow.wordpress.com/2014/07/23/running-minidlna-on-ubuntu/

Vydáno 23. září 2014, 20:04 v kategorii | Komentář


Firefox a více profilů

Pro vytvoření zástupce spouštějícího Firefox s konkrétním profilem vytvoříme soubor v ~/.local/share/applications/firefox-profile-nazev.desktop.

[Desktop Entry]
Type=Application
Version=1.0
Hidden=false
Terminal=false
Icon=~/path/to/custom.ico
Name=Firefox Web Browser
Exec=firefox -P nazev-profilu
Categories=GNOME;GTK;Network;WebBrowser;
Actions=NewWindow;NewPrivateWindow;
 
[Desktop Action NewWindow]
Name=Open a New Window
Exec=firefox -P nazev-profilu -new-window
OnlyShowIn=Unity;

[Desktop Action NewPrivateWindow]
Name=Open a New Private Window
Exec=firefox -P nazev-profilu -private-window
OnlyShowIn=Unity;

Pokud řešíte problém, že se externí odkazy neotevírají v daném profilu, zkontrolujte, že ve spouštěním příkazu nemáte parametr -no-remote (man: Do not accept or send remote commands). Případně naopak tímto parametrem omezte, aby byl daný profil inertní vstupům zvenčí.

Vydáno 23. září 2014, 19:40 v kategorii | Komentář


Porovnávání souborů ve Filezille

Často se stane, že potřebujete synchronizovat soubory z FTP, které tam nahrál někdo windowsovým editorem typu Dreamweaver, který přepíše konce řádků na windowsové namísto toho, aby zachoval ty původní. Soubory se pak i po zkopírování na Linux tváří jako rozdílné. Tomuto lze předejít drobným nastavením Filezilly:

Edit -> Settings -> Transfers -> File Types -> Default transfer type: Binary.

Zdroj:
Filezilla directory comparison always shows different file sizes

Vydáno 10. duben 2014, 13:46 v kategorii | Komentář


Instalace LAMP (Apache 2 + MySQL 5 + PHP)

Stručný návod pro instalaci LAMP v Ubuntu a základní konfiguraci pro snadnou práci.

sudo su
apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php mysql-server mysql-client
service apache2 restart

Otestujeme, jestli Apache běží, otevřením http://localhost v prohlížeči. Pokračujeme instalací rozšíření (zde je důležité zejména rozšíření pro MySQL).

apt-get install php-mysql php-curl php-gd php-intl php-pear php-imagick
php-imap php-tidy php-xmlrpc php-xml
service apache2 restart

Pro správnou instalaci modulu mcrypt je nutné spustit [http://askubuntu.com/a/396338]

php5enmod mcrypt

Můžeme nainstalovat také phpMyAdmin

apt-get install phpmyadmin

A otestujeme http://localhost/phpmyadmin.


Instalace rozšíření APC

sudo apt-get install php-pear php5-dev make libpcre3-dev
sudo pecl install apc

Je možné, že instalace nedoběhne do konce a skončí chybou. Rozšíření APC přesto funguje.

sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini

Na konec php.ini přidáme následující řádky.

[APC]
extension = apc.so
apc.shm_size = 64

Restartujeme Apache.

service apache2 restart

Funkčnost APC můžeme ověřit přes funkci phpinfo() nebo monitorem APC:

cp /usr/share/php/apc.php /var/www

Vyzkoušíme http://localhost/apc.php.


Zpřístupnění složky /var/www pro ostatní uživatele

sudo adduser <username> www-data
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
sudo chmod -R g+rw /var/www

Uživatele bude třeba znovu přihlásit, aby se změna skupiny projevila.


Zdroje:
Installing Apache2 With PHP5 And MySQL Support On Ubuntu 12.04 LTS (LAMP)
How to Install Alternative PHP Cache (APC)
Install and enable Alternative PHP Cache (APC) on Ubuntu 12.04 LTS
Whats the simplest way to edit and add files to “/var/www”?

Vydáno 5. listopad 2013, 19:32 v kategorii , | Komentář


Instalace PhoneGap a Android SDK

PhoneGap

sudo apt-get update
sudo apt-get install python-software-properties python g++ make
sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js
sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs
sudo npm install -g phonegap

Android SDK

1. Stáhnout ADT Bundle - Linux 64-bit z http://developer.android.com/sdk/index.html.

2. Rozbalit do ~/AndroidSDK

3. Přidat cesty k SDK do .bashrc

gedit ~/.bashrc
#AndroidDev PATH
export PATH=${PATH}:~/AndroidSDK/sdk/tools
export PATH=${PATH}:~/AndroidSDK/sdk/platform-tools

4. How do I reload .bashrc without logging out and back in?

source ~/.bashrc

5. Kontrola cest v $PATH

echo $PATH
android
adb devices

Nástroje potřebné pro lokální kompilaci aplikace:

sudo apt-get install ant openjdk-6-jdk

Vydáno 3. září 2013, 21:00 v kategorii | Komentář


← Starší